Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Miłosierdzie-najwspanialszy przymiot Pana Boga...

Dodano dnia 11 kwietnia 2018

Z ustanowienia Ojca Św. Jana Pawła II, drugą niedzielę wielkanocną świętujemy jako Niedzielę Miłosierdzia. Tak pięknie tę tajemnicę określają Polscy Biskupi w swoim Liście skierowanym do wiernych Kościoła w Polsce na tę niedzielę...

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. 'Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa' (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.

„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”!

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs